Αἰγυπτίοις

Αἰγύπτιος
in Egyptian style
masc/neut dat pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • AMMON — I. AMMON Aegyptius, monasticum vitae genus excoluit; et cum suorum impulsione uxorem duxisset, cum illa numquam rem habuit, sed perpetuam cum illa virginitatem servavit. Sozom. l. 1. c. 14. II. AMMON Latin. populus eius, XVII. Iudaeorum Rex… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CHAM — I. CHAM Principum Tartarorum quoque nomen est, et lingua illorum Regem, vel etiam magnum Regem significat. Imperium horum Regna Catay, Tangut, et Tainfu: Item provincias Tenduc, Camul, Ciarchiam, etc. complectitur. Vide supra Caganus, Can, Canis …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HAMON-NO — apud Ezech. c. 30. v. 15. urbs est Aegypti mazima et celeberrima, quae Thebae alias, Gracis Διόςπολις, Iovis civitas dicta est. Qui enim Hebraeis Ham (h. e. Chamus seu Menes) Aegyptiis. Iuppiter Hammon vocatus est. Herod. l. 2. c. 42. Α᾿μμοῦν… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • LANUGO — per blanditias, a grandibus natu tractata. Suet. Claud. Ner. c. 34. Quam, (matris suae amitam) cum visitaret: et illa tractans lanuginem eius, ut assolet iam grandis natu (ubi etiam legi potest, iam grandibus natu) per blanditias forte dixisset,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • NEITH — Minerva apud Aegyptios, teste Platone in Timaeo; ubi cum dixit praefcturam sic vocari a regionis urbe maxima, cui nomen Sais, inde subdit, τῆς πόλεως θεὸς ἀργηγός ἐςτιν, Αἰγυπτιςτὶ μεν τοὔνομα Νηίθ, Ε῾λληνιςτὶ δὲ, ὡς ὁ ἐκείνων λόγος, Α᾿θηνᾶ. Unde …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OCULUS Solis — apud Avicennam l. 2. c. 81. Aegypti locus, in quo balsamum nascitur; quemque Dioscorides l. 1. c. 18. solum τινὰ αὐλῶνα, quandam convallem, nuncupat. Oppidum Solis vocatur Plinio l. 6. c. 29. Sed Fontem, non Oculum Solis, reddi debere, firmat… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OSIRIS — Iovis fil. ex Niobe Phoronei filia. Argivis imperavit: sed subditis subiratus fratri Aegialeo regnum tradidit, profectus in Aegyptum est, quam legibus egregiis instructam, Rex tenuit. Iûs maritus, quae et Isis dicta, varias artes Aegyptios docuit …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PHYSIOGNOMIA — ars coniecturalis, ex corporis aspectu, de interna animi dispositione, futuro insuper eventu, praesagia capiendi. Cuius fundamentum est animae corporisque foedus, unde fit, ut animi mores sequantur temperamentum corporis, sicut librô integrô… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SALUS — I. SALUS Dea credita. Fingebatur in solio sedens, cum patera, penes quam ara: cui anguis involutus, caput attollens, unde Salutaris porta Romae appellata, ab huius Deae aede, quae proxima fuit. Nic, Lloydius. Graecis Υ῾γεία Aegyptiorum Isis est,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κερσαίον — κερσαῑον, τὸ (Α) (κατά τον Ησύχ.) «νόμισμα παρά Αἰγυπτίοις». [ΕΤΥΜΟΛ. Ίσως < θ. κερσ τού κείρω «κόβω» + αῖον, ουδ. τής αῑος (πρβλ. και κέρμα)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.